Zameranie školy, učebné osnovy

Vlastné zameranie školy:

Môj zelený strom naša bio záhradka
Zberom papiera a zberom plastových vrchnáčikov cieľavedome vedieme deti k ochrane nášho životného prostredia. Deti sa učia odpad separovať, ekologický myslieť a zodpovedne sa správať k svojmu prostrediu, svojim prístupom podnecujú k tomuto mysleniu aj rodičov.
Odpadový materiál využívame v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti pri výtvarných, pracovných ale aj iných činnostiach na výrobu rôznych produktov, ktoré následne prezentujeme na výstavách.
Prostredníctvom turistických vychádzok, exkurzii vedieme deti k tomu, aby pochopili význam čistého ovzdušia pre človeka. Jednoduchými pestovateľskými prácami si deti upevňujú manuálne zručnosti a učia sa pochopiť význam dopestovania vlastných zdravých potravín. Vlastnoručne vypestované bylinky a inú zeleninu si deti majú možnosť ochutnať.

Jazýček šikovníček
Hravou a nenásilnou formou sa deti najstaršej vekovej skupiny oboznamujú s anglickým jazykom. Vhodnou motiváciou a detskou zvedavosťou zvyšujeme u deti sebamotiváciu a sebadôveru vo vlastné schopnosti. Získané poznatky a skúsenosti deti prezentujú na vystúpeniach pre rodičov, ale aj na rôznych vystúpeniach pre širšiu verejnosť.
Jazykové zručnosti majú možnosť využiť pri ďalšom následnom vzdelávaní na základnej škole.

Lego – dakta
Lego využívame nielen na hru, ale aj na rozvíjanie fantázie, tvorivosti, kooperácie medzi deťmi a iných kompetencií. Lego je nielen hračka , ale aj pomôcka, ktorú využívame na rozširovanie poznatkového systému a využívame ho v každej organizačnej forme. Podľa vypracovaných tém, ktoré sú vypracované pre celú školu si deti zhotovujú na danú tému výtvory, ktoré sa prezentujú medzi jednotlivými triedami, ale výtvory zoskupujeme do jednotného celku, aby rodičia mohli vidieť tvorivosť detí. Škola v rámci spolupráce s rodičmi realizuje spoločné tvorivé dielne zamerané na hru s legom, deti vedú rodičov k hre a rodičia sa učia hrať.
Všetky výtvory sa dokumentujú a prezentujú na web stránke školy, ale záznamy využívame aj pri rôznych súťažiach.

Počítač môj pomocník
V dvoch triedach, ktoré sú vybavené interaktívnymi tabuľami, sa deti oboznamujú s prácou na počítači. Oboznamovanie prebieha podľa vopred dohodnutého harmonogramu, každé dieťa vie kedy môže pracovať a ako dlho. IT sa využíva aj na získavanie nových skúsenosti a na overovanie si faktov. Triedy sú vybavené aj digitálnymi hračkami, ktoré sa využívajú pri aktivitách a napomáhajú rozvíjať poznatkový systém.

Učebné osnovy:

SEPTEMBER – Kuriatka v MŠ
Ja a moja MŠ
Moji kamaráti
Môj deň
Bezpečne v škole i v okolí

OKTÓBER – Zvedavé kuriatka
Prišla jeseň
Jeseň v ovocnom sade
Na poli a v záhrade
Les a jeho tajomstvá

NOVEMBER – Zdravé kuriatka
Moje telo
Ako funguje moje telo
U lekára
Chcem byť zdravý

DECEMBER – Kuriatka a Mikuláš
Vítame Mikuláša
Vianoce u nás doma
Tešíme sa na Vianoce

JANUÁR – Zasnežené kuriatka
V kráľovstve snehu a ľadu
Vezmeme si sane…
Zima medzi zvieratkami
Vtáčiky v zime

FEBRUÁR – Kuriatka vo vesmíre
Fašiangy
S hviezdičkou na cestách
Vesmírne tajomstva
Môj kalendár

MAREC – Kytička pre kuriatka
Kniha – náš kamarát
Zvieratká z dvora
Jar klope na dvere
Jarné kvety

APRÍL – Kuriatka na vandrovke
Tajomstvo vajíčka
Naša Zem
Naše Slovensko
Cestujeme svetom

MÁJ – Kuriatka na lúke
Čím budem
Deň rodiny
Čo sa skrýva v tráve
Voda a všetko okolo nej

JÚN – Veselé kuriatka
MDD – týždeň zábavy
V ZOO
Je tu leto
Hurá prázdniny