Aktuálne oznamy

OZNAM !!!

Vážení rodičia.

Vzhľadom na danú situáciu a nariadenia MŠ, materská škola bude v čase od 25.01.2021 do 29.01.2021 v prevádzke pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.
Pristupujte k tomu zodpovedne – nahlásiť deti do 10.00 hodiny dňa 22.01.2021. Vytvoria sa skupiny deti, deti budú nosiť rúško.

Odkaz na FB stránku školy:

https://www.facebook.com/groups/698999390836368

na tejto stránke sú tiež aktuality, zaujímavosti na tvorenie s deťmi a iné.

Po zodpovedaní kontrolnej otázky Vám admin skupiny potvrdí prijatie.

OZNAM

Prevádzka materskej školy od 02.09.2020

bude od 06.30 – do 16.30 hodiny.

Rúško mať uložené v skrinke – každé dieťa.

Dieťa do školy sprevádza jeden rodič. Nenosíme hračky do školy.

POZOR ZMENA!

Pri nástupe detí do materskej školy po celoplošnom testovaní vyžaduje Materská škola od zákonného zástupcu preukázanie sa negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o výnimke podľa vyhlášky č. 16/2020 ÚVZ SR.

Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu, predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

Tlačivo upravené v nadväznosti na vyhlášky ÚVZ SR č. 15 a č. 16 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č.693/2020, zverejnené MŠVVaŠ SR na svojom webovom sídle, je príložené v prílohe.Základné princípy vstupu do materskej školy:►Ak má rodič pozitívny test, celá domácnosť musí ostať v domácej izolácii 10 dní (vyhláška č. 15 ÚVZ SR),

►Ak má rodič negatívny test, preukáže sa pri vstupe do MŠ certifikátom – môže byť vpustený do objektu školy (vyhláška č. 16 ÚVZ SR),►Netestovaný rodič nemôže vstúpiť do objektu školy, pokiaľ sa nepreukáže potvrdením o výnimke. Rodičom odporúča MŠVVaŠ SR nedávať dieťa do MŠ na dobu 10 kalendárnych dní (nástup možný 12.11.2020)

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný:

Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia

Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

Ak zákonný zástupca dieťaťa nepredloží potvrdenie od lekára, dieťa nebude prijaté do materskej školy.

Pokyny počas COVID – 19

Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, dieťa si bezodkladne nasadí rúško a je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti, nasadiť mu rúško a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. Do príchodu bude dieťa v izolácii.

Pri podozrení na ochorenie v prípade dieťaťa: Podozrivé dieťa nenavštevuje školské zariadenie a do usmernenia príslušným RUVZ, alebo všeobecným lekárom dieťaťa (v prípade ak podozrenie na ochorenie vyslovil lekár), alebo oznámenia výsledkov jeho RT-PCR testu zákonným zástupcom, výučba prebieha štandardným spôsobom. Ak je podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je:

· negatívny, zákonný zástupca informuje školu, výučba pokračuje v štandardnom spôsobe. Podozrivé dieťa manažuje miestne príslušný RÚVZ, alebo všeobecný lekár pre deti a dorast.

· pozitívny,zákonný zástupca informuje školu. Podozrivé dieťa ďalej manažuje miestne príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár. Škola prechádza sa do oranžovej fázy podľa usmernenia tohto materiálu.

 · V prípade že podozrivý nie je podrobený RT-PCR testu, podozrivého manažuje miestne príslušný RÚVZ, alebo všeobecný lekár pre deti a dorast. Škola sa ďalej riadi usmerneniami miestne príslušného RÚVZ.

Pri podozrení na ochorenie v prípade zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom kontakte so žiakom alebo zamestnancom školy.

· Výučba prebieha štandardným spôsobom (s výnimkou podozrenia ochorenia viacerým pedagogickým zamestnancom s nariadenou karanténou) a škola v prípade potreby poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ.

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (prílohe č. 1). Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka a osôb definovaných v dokumente nižšie. Informáciu o zákaze a podmienkach vstupu škola zverejní na vchodových dverách a/alebo webovskom portáli školy. · Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín odporúčame využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.

Tlačiva nájdete na stránke školy:

www. mskuriatko.sk

Príloha 2 – Vyhlásenie zákonného zástupcu (1. 11. 202

a v šatni na skrinke.

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.


https://viki.iedu.sk/resources/browser/verejne
https://www.mskuriatko.sk/wp-admin/
https://www.mskuriatko.sk/wp-admin/