Aktuálne oznamy

Príspevky rodičov na činnosť MŠ, ŠKD a CVČ
Mesto Košice ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v súlade s opatrením Úradu

verejného zdravotníctva SR a v súlade s rozhodnutím ministra školstva o prerušení
školského vyučovania v školách od 30.3.2020 do odvolania a prerušení prevádzky
školských zariadení od 30.3.2020 do odvolania rozhodlo, že zákonní zástupcovia detí
a žiakov počas doby prerušenia školského vyučovania v školách a prevádzky
školských zariadení nebudú uhrádzať


príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole,
 príspevok na činnosť školského klubu detí,
 príspevok na činnosť centra voľného času,

Dobrovoľný príspevok RZ zrušiť od apríla do júna.

OZNAM dôležité

Nástup do materskej školy od 01.06.2020

Podmienky  dochádzky od 01.06.2020.

Do Materskej školy nastúpia deti prihlásené u riaditeľky školy.

Prevádzka školy je od 07.00 do 16.00.

Príchod do materskej školy do 08.00 hodiny.

Počas dňa je možné dieťa vyzdvihnúť v čase od 11.45 – 12.10.

Pri vstupe do budovy bude každému dieťaťu zmeraná telesná teplota – Akceptovaná teplota nameraná dieťaťu je do 37 °C (konzultované s RÚVZ).

Deti žijúce v spoločnej domácnosti so starými rodičmi môžu navštevovať MŠ a môžu prichádzať do MŠ aj v ich doprovode.

Každý rešpektuje tieto podmienky a rešpektuje pokyny, poverenej osoby.

Vstup do budovy len s rúškom, dezinfekcia rúk, dodržiavanie rozstupov, dodržiavanie pokynov.

Po uzamknutí budovy o 08.00 hodine sa dieťa neprevezme.

Dieťa odovzdá zákonný zástupca do triedy, kde bolo zadelené, vypíše čestné vyhlásenie a prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré sa podpisuje každý deň.

Dieťa ma rúško, ktoré počas dňa nemusí používať, ak si to rodič nepraje. Druhé náhradné rúško bude mať uložené v skrinke.

Dieťa ktoré, bude pri rannom filtri vykazovať tieto príznaky nebude prijaté do materskej školy. Ak sa tieto príznaky objavia počas dňa rodič bude ihneď informovaný a musí pre dieťa neodkladne prísť. Preto žiadam, aby ste nahlásili telefónne čísla ak ste ich menili.

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom
COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata
chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov
materskej školy.

Žiadam rodičov, aby e- mail správy zasielali v pracovnom čase.

Rešpektujte súkromie riaditeľky školy.

Správu e- mailov mám nastavenú tak, aby som v prípade nutnosti bola dispozícii zamestnávateľovi. Je nekorektné ak mi píšete o po 17.00 hodine.

ĎAKUJEM.

https://viki.iedu.sk/resources/browser/verejne
https://www.mskuriatko.sk/wp-admin/
https://www.mskuriatko.sk/wp-admin/