Aktuálne oznamy

KARNEVAL

13.02.2020 dopoludnia s Ankou Usmievankou

Žiadam rodičov, aby deťom nedávali rekvizity ostré, špicaté a iným spôsobom nebezpečné.

Masku zvoliť, v pozitívnom zmysle, pohodlnú, aby dieťa nemalo s ňou problémy.

Deti do masiek obliecť už ráno pred príchodom do triedy

Dňa 14.02.2020 o 09.00 na škole

Divadielko Slniečko – Šašo a kráľovstvo

Prijímanie žiadosti na prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok 2020/2021

Podmienky prijímania:

 • Na predprimárne vzdelávanie v MŠ sa prijíma spravidla dieťa od 3 rokov do 6 rokov.
 • Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku ,  ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky, alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky.
 • Výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane kapacitných možnosti školy.
 • Na školský rok 2020/2021 budú prijaté deti s nástupom k 01.09.2020.
 • Pri rozhodovaní o prijatí dieťaťa do MŠ budú posudzované žiadosti, ktoré zákonný zástupca doručil do MŠ v čase vyhlásenia termínu a podmienok.
 • Rozhodnutie o prijatí / neprijatí do materskej školy vydá riaditeľ MŠ po prerokovaní organizácie školského roka so zriaďovateľom školy najneskôr do 15.06.2020. Rozhodnutie si po tomto termíne prevezme zákonný zástupca v MŠ osobne.
 • Po splnení vyššie uvedených podmienok sa prednostne prijímajú detí, ktoré si vyžadujú diétne stravovanie pre nasledovné druhy diét: šetriaca, diabetická, bezgluténová / bezlepková/. Diabetická diéta bude poskytovaná pri ľahších formách ochorenia po dohode so zákonnými zástupcami dieťaťa.
 • Spôsob prijímania žiadostí a podmienky zápisu:
 • Dieťa sa do MŠ prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi školy. Pri podaní žiadosti je potrebné aby zákonný zástupca priniesol so sebou k nahliadnutiu občiansky preukaz a kópiu rodného listu dieťaťa.
 • Žiadosť je možné podať aj elektronický, alebo poštou, v tom prípade sa dodatočne predložia iné dokumenty k nahliadnutiu.
 • Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu o prijatie do MŠ je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. Na žiadostí i prijatí musí byť jednoznačne vyznačené či je dieťa očkované. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
 • Ak sa jedná o dieťa vyžadujúce diétny stravovací systém na diéty šetriaca, bezgluténová a diabetická predloží zákonný zástupca písomné posúdenie odborného lekára preukazujúce písomné posúdenie odborného lekára.
 • V prípade, že má dieťa rozhodnutie o dodatočnom odklade povinnej školskej dochádzky, zákonný zástupca ho predloží riaditeľovi školy.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok 2020/2021 sa prijíma v MŠ v termíne:

04.05.2020 – od 07.30 – do 13.30 hodiny

05.05.2020 – od 07.30 – do 13.00 hodiny

06.05.2020 – od 10.00 – do 17.00 hodiny